Nokia 603 multiple colours

Nokia 603 front
Nokia 603 front
Nokia 603 side